Η γνώση

Ταξινόμηση ανυψωτικών μηχανημάτωνΑνυψωτική μηχανή ανάλογα με τη λειτουργία και το σχήμα που πρόκειται να χωριστεί: Μονή στήλη, διπλή στήλη, τέσσερις στήλες, διάτμηση.

Σύμφωνα με τη λειτουργία μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις τροχούς θέσης ειρηνική πλάκα τύπου?

Σύμφωνα με τον χώρο που καταλαμβάνεται, μπορεί να χωριστεί σε τύπο εδάφους και επίγειου τύπου.